Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Sigrid François, Pedagogische Praktijk De Vlierbloesem met maatschappelijke zetel te Hoegaarden en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0734.82.490. Hierna PP De Vlierbloesem genoemd. Alle communicatie verloopt via info@devlierbloesem.be

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

PP De Vlierbloesem

Sigrid François – pedagoog en zaakvoerder van Pedagogische Praktijk De Vlierbloesem met maatschappelijke zetel te Hoegaarden, ingeschreven in de K.B.O onder nummer 0734.82.490

Cliënt

Elke partij of natuurlijk persoon die een overeenkomst aangaat met PP De Vlierbloesem, al dan niet via een tussenpersoon

Overeenkomst

Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen PP De Vlierbloesem  en de cliënt.

Schriftelijk

Schriftelijk dan wel langs elektronische weg

Website

www.devlierbloesem.be

Dienst of diensten

Eender welke activiteit die de cliënt afneemt, zoals deze onder meer omschreven staat op de website.

Workshops en activiteiten(reeksen)

Lessenreeksen (individueel dan wel in groep), groepstrajecten, workshops, groepsateliers en groepsactiviteiten, bestaande uit een of meerdere vooraf geplande fysieke ontmoetingsmomenten van bepaalde duur waarin PP De Vlierbloesem een welgedefinieerde dienst levert aan de cliënt, of individueel of in groep, zoals deze onder meer omschreven staat op de website.

Consultatie

Een wederzijds overeengekomen ontmoetingsmoment (zowel fysiek als online via een communicatieplatform zoals Teams of Zoom) tussen PP De Vlierbloesem en de cliënt waarin PP De Vlierbloesem een persoonlijke dienst levert aan de cliënt. Hieronder wordt onder andere verstaan: intakegesprekken, consultaties met ouders/voogd, individuele pedagogische begeleiding en coaching.

Diagnostiek

Een persoonlijke dienst tussen PP De Vlierbloesem en de cliënt waarbij PP De Vlierbloesem een signalerings-, intelligentie-, en/of diagnostisch onderzoek uitvoert bij één kind, bestaande uit één of meerdere deeldiensten, zoals omschreven op de website.

Overschrijving

Overschrijving van de overeengekomen som op de bankrekening van PP De Vlierbloesem, zijnde BE31 1431 0937 2655

Dag

Kalenderdag

2. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening van PP De Vlierbloesem met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de cliënt. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. PP De Vlierbloesem behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

3. Diensten 

De diensten van PP De Vlierbloesem worden omschreven op de website. De inhoud van de website is met de grootste zorg samengesteld en PP De Vlierbloesem doet er alles aan om vermeldingen op haar website en andere informatiekanalen correct voor te stellen. PP De Vlierbloesem kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Het kan dus uitzonderlijk voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding een kennelijke vergissing bevat, behoudt PP De Vlierbloesem zich het recht om eventuele diensten op basis van die kennelijke vergissing te annuleren. Bij prijsverschillen tussen website en schriftelijke overeenkomst met de cliënt, is alleen de schriftelijk overeengekomen prijs met de cliënt definitief bindend.

PP De Vlierbloesem biedt pedagogische begeleiding en coaching aan. De begeleiding heeft tot doel de cliënt professionele ondersteuning te bieden bij persoonlijke, opvoed- en onderwijskundige problemen gerelateerd aan meer- of hoogbegaafdheid, faalangst en/of een vaste mindset. De begeleiding stelt de cliënt in staat zijn/haar problemen aan te pakken en/of anders om te gaan met zijn/haar eigen leren en onderwijs.

PP De Vlierbloesem biedt ook intelligentieonderzoek en cognitieve begaafdheidsdiagnostiek aan. Deze onderzoeken hebben tot doel de cliënt inzicht te geven in zijn/haar (algemeen dan wel specifiek) cognitief functioneren, teneinde beter tegemoet te kunnen komen aan onderwijsbehoeftes en -interesses.

PP De Vlierbloesem biedt tot slot ook workshops en activiteiten aan.

De cliënt bevestigt dat PP De Vlierbloesem voor deze diensten een inspanningsverplichting aangaat en geen resultaatsverplichting. Hieronder wordt begrepen dat de PP De Vlierbloesem zich op elk ogenblik maximaal zal inspannen binnen de grenzen van zijn of haar competentie.

4. Kwaliteitsborging

Elke dienstverlening van PP De Vlierbloesem wordt verzorgd door Sigrid François, master in de pedagogische wetenschappen, gecertificeerd expert in hoogbegaafdheid, filosofisch gespreksleider, mindset- en TYP10-trainer en faalangstreductiecoach. PP De Vlierbloesem borgt de kwaliteit van de dienstverlening bijkomend door regelmatige deelname aan relevante bijscholingen en studiedagen.  

5. Deelname en aansprakelijkheid

Deelname aan diensten van PP De Vlierbloesem geschiedt op vrijwillige basis en op eigen verantwoordelijkheid. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van PP De Vlierbloesem, is PP De Vlierbloesem niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade van welke aard dan ook die voort zou kunnen vloeien uit beslissingen die de cliënt of één van de ouders van de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg en/of op advies van PP De Vlierbloesem. PP De Vlierbloesem is ook niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van de cliënt, opgelopen op weg naar, tijdens of na het verlaten van diensten uitgevoerd in PP De Vlierbloesem, tenzij de cliënt kan aantonen dat de schade ten gevolge is van een opzettelijke fout van PP De Vlierbloesem.

Schadevergoeding kan in dat geval enkel gehouden worden op de directe schade, niet op gevolgschade. Schade die in verband gebracht wordt met het uitvoeren van onze diensten, waarbij de PP De Vlierbloesem aansprakelijk geacht wordt, zal vergoed worden door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De vergoeding hiervan beperkt zich tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de verzekering.

​Aan de inhoud van een informatieve brochure, websitecontent en enige andere vorm van schriftelijke of digitale communicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

In geval van gescheiden ouders, is het de verantwoordelijkheid van de  aanmeldende ouder om de andere ouder op de hoogte te brengen van de bezorgdheden en de wens tot deelname aan diensten van De Vlierbloesem. Indien een van de ouders zich uitdrukkelijk verzet tegen begeleiding of diagnostiek, dient PP De Vlierbloesem daarmee rekening te houden.

6. Privacy

PP De Vlierbloesem draagt zorg voor de privacy van de cliënt en verwerkt zijn/haar persoonsgegevens voor cliëntenbeheer: het verzorgen van goede coaching en begeleiding, informatieverstrekking m.b.t. diensten, financiële afhandeling en boekhoudkundige verwerking. De cliënt is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn of haar gegevens en eventuele wijzigingen daaromtrent. Het privacybeleid van PP De Vlierbloesem staat beschreven op www.devlierbloesem.be .

7. Inschrijven en  afspraken boeken

Consultaties en diagnostiek

Afspraken m.b.t. datum en tijdstip van consultaties en diagnostiek worden gemaakt in overleg met de cliënt.

Workshops en activiteiten

Een inschrijving voor een workshop of activiteit(enreeks) begint met een aanmelding. Dit kan enkel via het inschrijvingsformulier op de website. Er wordt verwacht van de cliënt om de gegevens gevraagd op het inschrijvingsformulier zo correct mogelijk in te vullen. PP De Vlierbloesem is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen bij het foutief doorgeven van deze gegevens.

Een aanmelding leidt niet automatisch tot een inschrijving. Pas na bevestiging van een beschikbare plaats door PP De Vlierbloesem via email, wordt deze plaats voor de cliënt gereserveerd, waarop er ook kan worden overgegaan tot betaling van het inschrijvingsgeld. De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.

Per workshop of activiteit(enreeks) zijn er slechts een bepaald aantal plaatsen beschikbaar. Dit aantal wordt aangegeven op de website. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen. Zodra een workshop of activiteit(enreeks) volzet is, wordt de inschrijving gesloten en is het niet meer mogelijk een plek te reserveren. Als een workshop of activiteit(enreeks) volzet is, wordt de cliënt hiervan op de hoogte gesteld en krijgt deze de optie om op een wachtlijst geplaatst te worden.

Door de inschrijving verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

8. Tarieven 

De gehanteerde tarieven zijn transparant en overeenkomstig de website. Alle vermelde prijzen zijn vrijgesteld van btw volgens artikel 44 van het Btw-wetboek.

9. Betaling 

Bij een consultatie gebeurt de betaling na afloop hiervan elektronisch (via Payconiq) of contant in de praktijk. Eventuele andere bijkomende kosten worden verrekend bij de eerstvolgende consultatie of overgeschreven op de rekening, uiterlijk binnen 14 dagen na de geleverde dienst of het ontvangen van de factuur. Vanaf elke tweede herinneringsbrief die gestuurd moet worden, wordt een administratieve kost van € 15,00 aangerekend.

M.b.t. diagnostiek dient de betaling vooraf te worden uitgevoerd via overschrijving, ten laatste 24u voor de eerste sessie die deel uitmaakt van deze diagnostiek. Voor het tijdstip van betaling wordt het moment beschouwd dat het overeengekomen bedrag op de rekening is verschenen. Laattijdige betalingen kunnen leiden tot uitstel of annulering van de overeengekomen diagnostiek door PP De Vlierbloesem. Dit ontslaat de client echter niet van betaling (zie annuleringsvoorwaarden).

Bij workshops en activiteiten(reeksen) gebeurt de betaling vooraf via overschrijving, ten laatste 14 dagen na het ontvangen van bevestiging van de plaatsreservatie of het ontvangen van een factuur. Bij inschrijving binnen de 14 dagen voor aanvang van de workshop of activiteit(enreeks), moet de betaling uitgevoerd zijn ten laatste bij aanvang van de eerste sessie. Wanneer de betalingstermijn is overschreden, wordt de reservatie automatisch geannuleerd volgens de annuleringsvoorwaarden.

10. Annulering/Verplaatsing door de Cliënt

Annuleren of verplaatsen van een consultatie kan kosteloos tot 24u voor aanvang van de consultatie. Als tijdstip van annulering geldt het tijdstip dat PP De Vlierbloesem de annulering ontvangt per e-mail, sms, telefoon (gsm) of voicemail. Latere annulering of wanneer de cliënt niet komt opdagen worden integraal aangerekend. Het is vrijwel onmogelijk om dan nog een afspraak met een andere cliënt in te plannen op dat moment. Uitzondering hierop zijn annuleringen omwille van ziekte of ongeval, gestaafd met een medisch attest: deze annuleringen zijn kosteloos, mits zij vóór aanvang van de consultatie worden gecommuniceerd aan PP De Vlierbloesem. Niet komen opdagen zonder enige vorm van communicatie vooraf wordt dus te allen tijde, integraal aangerekend.

Komt de cliënt te laat voor een consultatie dan wordt de duur van de consultatie niet verlengd. De cliënt is evenwel het bedrag van de volledige consultatie verschuldigd.

Diagnostiek kan kosteloos geannuleerd worden tot 14 dagen voor de afgesproken aanvangsdatum van de eerste deeldienst die kadert binnen de overeengekomen diagnostiek. Bij annulering tussen 14 en 7 dagen voor aanvang wordt 50% van het bedrag  aangerekend. Latere annulering wordt integraal aangerekend.

Consultaties die kaderen binnen diagnostiek kunnen eenmalig kosteloos verplaatst worden, wanneer deze verplaatsing ten laatste 24u voor aanvang van de consultatie wordt aangevraagd (waarbij als tijdstip van verzoek tot verplaatsing het tijdstip geldt dat PP De Vlierbloesem het bericht ontvangt per e-mail, sms, telefoon (gsm) of voicemail.) Bij later bericht of wanneer de cliënt niet komt opdagen wordt de kost van een consultatie aangerekend.

Het verplaatsen, voortijdig beëindigen of beperken/inkorten van een diagnostiek geeft geen recht op (gedeeltelijke dan wel volledige) terugbetaling van eerdere betalingen en ontslaat de cliënt niet van toekomstige betalingsverplichtingen. Deze verplichtingen worden op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

Annulering van een workshop of  activiteit(enreeks) kan kosteloos tot 14 dagen voor aanvang van de workshop of eerste activiteit van een reeks. Bij annulering tussen 14 en 7 dagen voor aanvang wordt 50% van het inschrijvingsgeld teruggestort. Bij annulering vanaf 7 dagen voor aanvang wordt het volledig bedrag ingehouden.

Wanneer de cliënt een workshop of activiteit(enreeks) voortijdig beëindigt, geeft dat geen recht op terugbetaling van eerdere betalingen en ontslaat dit de cliënt niet van toekomstige betalingsverplichtingen. Deze verplichtingen worden op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar. Ook het laattijdig opdagen of missen van een of meerdere sessies van een workshop of activiteit(enreeks) geeft geen recht op terugbetaling, ongeacht of de cliënt dit heeft aangekondigd.

11. Annulering/Verplaatsing door de PP De Vlierbloesem

PP De Vlierbloesem stelt alles in het werk om al haar diensten op het afgesproken tijdstip te leveren. In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat hiervan moet worden afgeweken omwille van onvoorziene omstandigheden waar PP De Vlierbloesem geen vat op heeft. In dergelijke gevallen kan PP De Vlierbloesem niet aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige levering. Er wordt dan in samenspraak naar een nieuwe datum gezocht.

Ingeval van tijdelijke of blijvende overmacht is PP De Vlierbloesem gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, dan wel haar prestaties op te schorten zonder dat de cliënt enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Indien PP De Vlierbloesem op grond van overmacht de overeenkomst beëindigt, houdt deze het recht op betaling van alle reeds geleverde prestaties.

Specifiek voor workshops en activiteiten(reeksen) in groep worden deze gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Bij te weinig deelnemers, is PP De Vlierbloesem gerechtigd de aangeboden groepsactiviteit te verplaatsen of annuleren. De cliënt heeft in het geval van verplaatsing het recht om de deelname kosteloos te annuleren binnen de 3 dagen na berichtgeving. Bij annulering krijgt de cliënt het inschrijvingsgeld volledig teruggestort.

12. Opschorting en ontbinding 

Indien het vertrouwen van PP De Vlierbloesem in de kredietwaardigheid van de cliënt wordt geschokt door laattijdige betaling of wanbetaling of wanneer er aanwijsbare gebeurtenissen zijn die het vertrouwen in de goede uitvoering van aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt PP De Vlierbloesem zich het recht voor alle lopende diensten op te schorten en van de cliënt de geschikte waarborgen te eisen.

PP De Vlierbloesem kan de begeleiding ook opschorten of ontbinden wanneer blijkt dat doorverwijzing naar aangepaste of gespecialiseerde hulp aangewezen is. In dat geval wordt stopzetting en doorverwijzing gemotiveerd en helder gecommuniceerd. PP De Vlierbloesem behoudt het recht op betaling van reeds geleverde prestaties maar toekomstig ingeplande sessies worden geannuleerd en niet verrekend.

13. Intellectuele rechten 

PP De Vlierbloesem behoudt alle intellectuele rechten op logo’s, foto’s, namen, teksten, materialen, producten en diensten die zij aanbiedt. Materiaal mag niet verspreid worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PP De Vlierbloesem en de vermelding ervan.

14. Klachtenprocedure

Hulpverlenen is mensenwerk. Als aan de verwachting van de cliënt niet wordt beantwoord of als hij/zij ontevreden is over een aspect van de hulpverlening dan kan hij/zij dit kenbaar maken via telefoon, per mail, schriftelijk of in een persoonlijk gesprek. Bij voorkeur worden klachten over geleverde diensten rechtstreeks gericht aan PP De Vlierbloesem binnen de 10 werkdagen na de prestatie waarop de klacht betrekking heeft. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van betalingsverplichting. Bij eventuele geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd.